Informatie einde jaar m.b.t. salarisadministratie

Het einde van het jaar is weer in zicht en willen wij uw aandacht graag richten op een aantal belangrijke onderwerpen.

  1. Eindejaar verwerking, wat moet ú doen?
  2. Het nieuwe jaar, wat willen wij van u weten?
  3. Loonkostenvoordeel
  4. Arbodienst

 

1. Eindejaarsverwerking

Tot en met de loonaangifte van december kunnen wij correcties of aanvullingen over het lopende jaar verwerken. Wij verzoeken u om dit uiterlijk bij de mutaties over december aan ons door te geven. Hierbij kunt u denken aan:

Auto van de zaak

Op de loonstrook over de maand december kunnen wij een correctie nog eenvoudig doorvoeren. Na het afsluiten van het jaar kost een correctie meer tijd. Denkt u hierbij aan: cataloguswaarde, wel/geen bijtelling, eigen bijdrage enzovoort.

Werkkostenregeling

Als u het bedrag van de vrije ruimte (1,2% van de loonsom over 2018) overschrijdt, moeten wij voor u een eindheffing verwerken in de laatste aangifte van het jaar. Om dit te kunnen beoordelen verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk een opgave te doen van de werkkosten. Op basis van de werkelijke loonsom kunnen wij dan de eventuele eindheffing berekenen en aangeven bij de aangifte over de maand december 2018 of januari 2019.

Bent u benieuwd naar de voordelen die de werkkostenregeling voor u kan opleveren? Neemt u gerust contact met ons op!

 

2 Het nieuwe jaar

Van de belastingdienst ontvangt u de beschikking Werkhervattingskas (WHK). Hierop staan de premiepercentages voor het jaar 2019 vermeld. Deze hebben wij nodig om de juiste loonaangifte voor u te kunnen indienen. Wij verzoeken u een kopie van deze beschikking aan ons te zenden. Ook wanneer u eigenrisicodrager bent geworden of wanneer u nieuwe premiepercentages hebt ontvangen van uw verzekeraar moet u dit aan ons doorgeven.

3 Loonkostenvoordeel

Loonkostenvoordeel voor lage lonen

Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), een tegemoetkoming: het lage inkomensvoordeel (LIV).  Voor de LIV gelden de volgende voorwaarden:

-Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 23 jaar of ouder.

-Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1248 verloonde uren per kalenderjaar).

-De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Wat betreft de verloonde uren gaat het om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarover niet gewerkt wordt. Denk aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

U hoeft geen apart verzoek te doen voor het LIV. Het LIV wordt, net als over 2017, automatisch vastgesteld aan de hand van de in uw loonaangifte aanwezige gegevens. Het LIV geldt al vanaf 2017, maar de teruggave 2018 wordt uiteindelijk pas na 1 augustus 2019 aan de werkgever uitgekeerd.

Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren

Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV (lage inkomensvoordeel) krijgen. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Ter compensatie is er per 1 januari 2018 het LIV voor deze leeftijdscategorie ingevoerd. Een werkgever heeft dan, als aan de voorwaarden is voldaan, per werknemer recht op een tegemoetkoming per uur. Het voordeel kan oplopen tot € 3286,40 per werknemer per jaar.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

4 Arbodienst

Graag willen wij u erop wijzen dat een basiscontact bij een arbodienst verplicht is. Een arbodienst is al verplicht als er maar 1 werknemer in loondienst met een 0-urencontract is. Iedere werkgever heeft een zorgplicht en volgens de Arbowet is de minimale vereiste een basiscontract af te sluiten met een arbodienst of Arboarts.  Als deze niet aanwezig is riskeert u bij een controle van de Inspectiedienst SZW een boete van € 1.500.

Mocht u hier vragen over hebben, horen wij dit uiteraard heel graag.

U kunt contact met ons opnemen via: Salaris@amace.nl of via: 070-3926000

Overige nieuwsartikelen