Corona-update: Uitstel van betaling en melding betalingsonmacht

Eerder deze week hebben wij jullie geïnformeerd over het aanvragen van bijzonder uitstel voor het betalen van belastingen. Denk hierbij aan de omzet- en loonbelasting die eind deze maand betaald moeten zijn, maar ook de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De regels hiervoor zijn nu verder versoepelt. Het melden van betalingsonmacht is ook belangrijk om eventuele privé aansprakelijkheden te voorkomen.

Uitstel van betaling
De eerder aangekondigde verklaring van een derde deskundige is nu niet meer nodig indien uitstel voor minder dan 3 maanden voldoende is. Middels een brief kan er een verzoek worden ingediend tot uitstel van betaling. Wij zullen dit met onze relaties afstemmen. Op het moment dat er een verzoek voor uitstel van betalingen binnenkomt zullen de invorderingsmaatregelen onmiddellijk gepauzeerd worden. Het pauzeren van deze betalingen duurt (zoals het er nu voorstaat) 3 maanden.

Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn ontstaan door de gevolgen van de Corona crisis. Wij hebben dan drie maanden om deze informatie te verstrekken. Welke informatie nodig is en hoe deze kan worden aangeleverd wordt nog onderzocht door het kabinet. Wij komen hier later op terug. 

Melding betalingsonmacht
Voor bestuurders van BV’s en NV’s, maar ook bestuurders van aan de vennootschapsbelasting onderworpen stichtingen en verenigingen is het niet voldoende om alleen een beroep te doen op de regeling voor uitstel van betaling. Bestuurders kunnen namelijk op basis van de wet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor niet betaalde loon- en omzetbelasting. Bestuurders lopen dus een risico indien de onderneming ondanks alle maatregelen onverhoopt niet weet te overleven. De kans om aansprakelijk gesteld te worden kan echter fors worden ingeperkt door tijdig schriftelijk de betalingsonmacht bij de belastingdienst te melden.

De melding betalingsonmacht moet onder andere omvatten een opgave van de aangegeven bedragen die niet betaald kunnen worden en de reden van de betalingsonmacht. De melding kan worden gedaan per brief of met behulp van het op de site van de belastingdienst te downloaden formulier. Aangezien de ontvangst van de melding in de regel niet wordt bevestigd door de belastingdienst is het verstandig de melding aangetekend te verzenden.

Van belang is dat de melding wordt gedaan binnen 14 dagen nadat de belasting betaald had moeten worden. Voor de omzetbelasting en loonbelasting over februari, die eind maart betaald moet worden, eindigt de termijn dus op 14 april 2020. Dat is dus eerder dan wanneer een beroep op de regeling voor uitstel van betaling kan worden gedaan, omdat daarvoor eerst op de naheffingsaanslag moet worden gewacht. Een eenmaal gedane melding geldt ook voor de opvolgende belastingtijdvakken indien daarover de belasting ook niet kan worden voldaan.

Tijdige melding zorgt er voor dat de belastingdienst alleen nog maar kan overgaan tot aansprakelijkheid indien de belastingdienst aannemelijk kan maken dat het niet betalen van de belasting het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de betreffende bestuurder in de drie voorafgaande jaren. Indien de betalingsonmacht dus zuiver het gevolg is van de effecten van de corona-uitbraak zal aansprakelijkstelling dan ook redelijkerwijs achterwege blijven.

 

Door drs. Arlo van der Meer RA RV op 20/03/2020

Overige nieuwsartikelen